Genel Kurul Çağrımız

ÇAĞRI

KASTAMONU MOTOR AKSAMI İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 26.Mart.2017 Pazar Günü Saat 12:00’ de Şirketimizin Yeni Küçük Sanayi Sitesi Miralay Halit Bey Cad. No:56 KASTAMONU adresinde aşağıdaki Gündem Maddeleri Çerçevesinde 2016 Yılı Olağan genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal Tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporu ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubemizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

5) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

6) Denetçi (murakıp) raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

7) Denetçinin (murakıp) ibrası.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin 3(Üç)Yıllığına seçimi.

9) Denetim Kurulu Üyelerinin 3(Üç)Yıllığına seçimi

10) Yönetim kurulu üyelerinin ve Denetçini ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

11) Dilek ve temenniler.

10)Kapanış.

NOT:Vekaletname örneği.

Pay sahibi olduğum Kastamonu Motor Aksamı İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 26.Mart.2017 Tarihinde,Saat 12:00 de Yeni Küçük Sanayi Sitesi Miralay  Halit Bey Cad. No:56 KASTAMONU adresindeki Şube Binasında gerçekleştirilecek olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………….…………’ı  tayin ettim.

 

Vekalet Verenin                                                                                   Vekaleti Veren

Sermaye Miktarı:                                                                                 İsim-İmza-Tarih

Pay Adedi         :

Adres              :                         

Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Word Dosyasını İndir

 

Bunlara da göz atabilirsiniz ?